embed video plugin powered by Union Development

Op grond van de luchtvaartwetgeving is ook Terlet een zogenaamd aangewezen luchthaven en is de Commissie Milieuhygiëne Luchthaven Terlet ingesteld.

De gedeputeerde voor ruimtelijke ordening van de provincie is hier voorzitter van.

Een ambtenaar van de provinciale afdeling Handhaving is de secretaris.

Deze commissie houdt zich bezig met de geluid- en milieuaspecten, en heeft een adviserende taak richting minister van Verkeer en Waterstaat.

De belangrijkste betrokkenen bij de huidige Commissie-28 voor zweefvliegcentrum Terlet hebben aangegeven de vorming van een ‘commissie regionaal overleg Terlet’ onnodig te vinden vanwege de relatief geringe geluidbelasting voor omwonenden.

Lees hier meer

1. Inleiding:
Projectopdracht:Na onderzoek naar de uitplaatsingsmogelijkheden van Terlet is het doel van dit project aangepast. Dit is als volgt uitgewerkt in het Streekplan: Terlet biedt in potentie goede mogelijkheden voor een toeristisch-recreatieve ontwikkeling gericht op de natuur- rust- en cultuurhistorie minnende recreant.
De provincie zet in op consolidatie van het huidige gebruik.
In een door betrokken partijen onderschreven integrale gebiedsvisie met uitvoeringsstrategie zullen keuzen voor Terlet worden vastgelegd. Doelstelling hierbij is dat sprake is van een duurzaam beheer van het zweefvliegveld en omgeving dat beter aansluit op de Veluwse doelen en recht doet aan de functie als zweefvliegveld. 

Projectfase:
Het project “Integrale Gebiedsvisie Terlet” is gestart.

  

2. Bereikte resultaten (periode januari 2006 – december 2006):
Op 3 februari 2006 is het project "Integrale Gebiedsvisie Terlet" gestart met een bestuurlijke aftrap door gedeputeerde Keereweer en de toenmalige Arnhemse wethouder Chris de Ronde. In dit project werken Staatsbosbeheer en Terlet samen de gebiedsvisie uit, ondersteund door adviesbureau Eelerwoude (dat voor 75% wordt gefinancierd door de provincie en voor de rest door SBB en Terlet).

Essentieel voor een integrale gebiedsvisie op de toekomst van Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet is een concrete uitwerking van het begrip consolidatie.
 Consolidatie betekent fixeren van de bestaande situatie, ten aanzien van het gemengde gebruik van het terrein voor natuur, landschap en recreatie/toerisme (vooral zweefvliegen en kamperen). Consolidatie is gericht op een goede en zorgvuldige afstemming tussen de hoofdfuncties zweefvliegen en natuur.

Voorgesteld wordt om als beoordelingsdatum 1 januari 2007 te hanteren, omdat dit het beste spoort met het voor de visieontwikkeling van Terlet belangrijke voorontwerpbestemmingsplan 2007 dat de gemeente onlangs voor commentaar heeft aangeboden aan de provincie.
 Vanuit het consolidatie-uitgangspunt is het noodzakelijk om een strikte bovengrens te gaan stellen aan het aantal vliegbewegingen (waarbij naar believen al dan niet de mogelijkheid wordt geboden voor de kleine ‘trendmatige groei’ die de gebruikers van Terlet bepleiten). Het geëigende instrument daarvoor is de in de toekomst (na overdracht van het bevoegd gezag) door de provincie te verlenen luchthavenregeling op Terlet.

Totdat de decentralisatie van luchtvaartbevoegdheden naar de provincies zijn beslag heeft gekregen dient dit op vrijwillige basis tussen de samenwerkende partijen te worden geregeld, omdat het huidige instrumentarium dat V&W ter beschikking staat tekort schiet om consolidatie vorm te geven zolang de geluidszone de grens van het luchtvaartterrein niet overschrijdt.

In de Integrale Gebiedsvisie Terlet dienen de resultaten van een studie van relevante activiteiten van NZC Terlet en de effecten daarvan op Natura 2000- en EHS-niveau te zijn verwerkt.
NZC Terlet dient een beheer- en inrichtingsplan op te stellen waarin met de consolidatie-uitgangspunten is rekening gehouden.

 
 

3. Voortgang en financiering:
De gebiedsvisie voor Terlet moet volgens planning 1 januari 2008 gereed zijn.
Verwacht wordt dat er in de tweede helft van 2007 en verdere jaren subsidieverzoek(en) gedaan zullen worden om projecten die uit de visie voortkomen te realiseren. 
Zeer indicatief:
2007: € 200.000, - voor aanleg riolering, gas, ADSL en fietsverbinding Terlet -kop van Deelen, raster
2008: € 400.000,- voor kwaliteitsslag camping
2009: € 200.000,- voor kwaliteitsslag gebouwen
 

Klik hier om het vierde Concept IGT in te zien.

 

  Op schema Vertraging dreigt Is vertraagd
Voortgang project X    
Financiering project X (via subsidies)    

  

4. Discussiepunten:Geen.

  

5. Activiteiten in 2007:Opstellen Integrale Gebiedsvisie Terlet.


Projectgegevens: REW/LG, de heer Chris Rövekamp
  

Bron: prv.gelderland.nl/ 

 

 

 

Uitgebreide informatie aangaande Terlet is te vinden bij;

Provincie Gelderland

Gemeente Arnhem

Staatsbosbeheer

Officiele bekendmakingen

Collectie Gelderland


Gebruik de zoekfuncties met het woord "Terlet"

Algemeen:

De ligging van Terlet, op de Zuid Veluwe, nabij het ecoduct ‘Terlet’ over de A-50, heeft een verstorende invloed op de natuur (rust en versnippering door de aanwezigheid van een zwartwildkerend raster) en recreatieve kwaliteiten (geluidhinder en terrein uitsluitend toegankelijk voor zweefvliegers). Doel van dit project is om mogelijkheden te onderzoeken voor het uitplaatsen van zweefvliegveld Terlet.

Uit nader onderzoek en overleg tussen betrokken organisaties is gebleken dat er geen vergelijkbare, alternatieve, acceptabele locaties voor het zweefvliegveld aanwezig zijn. De omstandigheden voor zweefvliegsport zijn op Terlet ideaal. Vergelijkbare omstandigheden zijn te vinden op zandgronden met heideachtige vegetatie. Dat zijn bestaande natuurgebieden waar vergelijkbare bezwaren gelden als op de huidige locatie.

Conclusie is dat de aanwezigheid van Terlet wordt aanvaard. Dit is in het Streekplan 2005 verwoord: ”De aanwezigheid van Terlet wordt aanvaard als een positief element op de Veluwe dat in potentie goede mogelijkheden biedt voor een toeristisch-recreatieve ontwikkeling gericht op de natuur-, rust- en cultuurhistorie minnende recreant. De provincie zet in op consolidatie van het huidige gebruik.”

De verdere strategie voor Terlet is: (1) Nulgroei van Terlet, (2) Terlet optimaal ruimtelijk inpassen in natuurlijke omgeving, (3) Milieuhinder van Terlet zo goed mogelijk terugdringen.

In het najaar van 2005 zal GS een externe werkgroep “Totaal­visie Terlet” initieren met de direct betrokken partijen: SBB, NZCT en Vereniging Natuurmonumenten.

Doel is een gedragen ontwikkelings- en toekomstvisie voor Terlet uit te werken (incl. gebruik en beheer) en een inrichtingsplan met uitvoeringsprogramma op te stellen.

 

Bij luchtvaartterreinen zoals Terlet (waar de geluidscontour binnen de begrenzing van het luchtvaartterrein blijft) is het instellen van een CRO (Commissie Regionaal Overleg,een nieuwe overlegvorm na inwerkingtreding van de wet RBML) facultatief.
De huidige Commissie-28 Terlet komt slechts zelden bijeen, bij gebrek aan een acute hinderproblematiek voor de (schaarse) omwonenden. In overleg met het stichtingsbestuur van Terlet en de gemeente Arnhem is inmiddels geconcludeerd dat van het instellen van een CRO Terlet onvoldoende toegevoegde waarde verwacht mag worden.