Uitgebreide informatie aangaande Terlet is te vinden bij;

Provincie Gelderland

Gemeente Arnhem

Staatsbosbeheer

Officiele bekendmakingen

Collectie Gelderland


Gebruik de zoekfuncties met het woord "Terlet"

Algemeen:

De ligging van Terlet, op de Zuid Veluwe, nabij het ecoduct ‘Terlet’ over de A-50, heeft een verstorende invloed op de natuur (rust en versnippering door de aanwezigheid van een zwartwildkerend raster) en recreatieve kwaliteiten (geluidhinder en terrein uitsluitend toegankelijk voor zweefvliegers). Doel van dit project is om mogelijkheden te onderzoeken voor het uitplaatsen van zweefvliegveld Terlet.

Uit nader onderzoek en overleg tussen betrokken organisaties is gebleken dat er geen vergelijkbare, alternatieve, acceptabele locaties voor het zweefvliegveld aanwezig zijn. De omstandigheden voor zweefvliegsport zijn op Terlet ideaal. Vergelijkbare omstandigheden zijn te vinden op zandgronden met heideachtige vegetatie. Dat zijn bestaande natuurgebieden waar vergelijkbare bezwaren gelden als op de huidige locatie.

Conclusie is dat de aanwezigheid van Terlet wordt aanvaard. Dit is in het Streekplan 2005 verwoord: ”De aanwezigheid van Terlet wordt aanvaard als een positief element op de Veluwe dat in potentie goede mogelijkheden biedt voor een toeristisch-recreatieve ontwikkeling gericht op de natuur-, rust- en cultuurhistorie minnende recreant. De provincie zet in op consolidatie van het huidige gebruik.”

De verdere strategie voor Terlet is: (1) Nulgroei van Terlet, (2) Terlet optimaal ruimtelijk inpassen in natuurlijke omgeving, (3) Milieuhinder van Terlet zo goed mogelijk terugdringen.

In het najaar van 2005 zal GS een externe werkgroep “Totaal­visie Terlet” initieren met de direct betrokken partijen: SBB, NZCT en Vereniging Natuurmonumenten.

Doel is een gedragen ontwikkelings- en toekomstvisie voor Terlet uit te werken (incl. gebruik en beheer) en een inrichtingsplan met uitvoeringsprogramma op te stellen.

 

Bij luchtvaartterreinen zoals Terlet (waar de geluidscontour binnen de begrenzing van het luchtvaartterrein blijft) is het instellen van een CRO (Commissie Regionaal Overleg,een nieuwe overlegvorm na inwerkingtreding van de wet RBML) facultatief.
De huidige Commissie-28 Terlet komt slechts zelden bijeen, bij gebrek aan een acute hinderproblematiek voor de (schaarse) omwonenden. In overleg met het stichtingsbestuur van Terlet en de gemeente Arnhem is inmiddels geconcludeerd dat van het instellen van een CRO Terlet onvoldoende toegevoegde waarde verwacht mag worden.