Aanleiding, toelichting projectleider

 

Op 1 oktober 2009 is de concept Integrale Gebiedsvisie van Terlet behandeld. Toen is geconcludeerd dat de commissie geen bezwaar heeft tegen de voorgestelde praktische ingrepen. Wel mist zij een visie van waaruit ook toekomstige ingrepen in het terrein gestuurd kunnen worden en een landschappelijke onderbouwing van de verschillende ingrepen in het terrein. Er ontbreekt een samenhangende visie. Belangrijke punten voor verbetering en inspiratie voor de uitwerking waren:

- In de visie rekening houden met de geschiedenis van de plek.

- Verduidelijking wat verstaan wordt onder een goede landschappelijke inpassing

- De oude meer open situering van het vliegveld kan als inspiratie dienen voor de inpassing van start/landingsbanen, door ze daar waar ze het bos raken als ‘toevalligheid’ te situeren

De aanbevelingen van de commissie zijn ter harte genomen, de rapportage is aangevuld en geheel geredigeerd. Ambtelijk kan met het voorstel worden ingestemd.

Adviesvraag

Graag advies op de Integrale Gebiedsvisie Terlet versie april 2010.

 

Commentaar

De commissie constateert dat er veel gedaan is met de opmerkingen die zij op 1 oktober 2009 heeft gemaakt. Maar er is wel een aantal opmerkingen:

-De plankaart blijft wel erg schematisch; op een aantal punten kunnen de voorstellen concreter en meer ruimtelijk worden verbeeld. Het plan zou meer moeten aansluiten op de openheid in het gebied.

De nadruk ligt op de bewoording en niet op de plankaart, waaraan een ruimtelijke vertaling bij gebrek aan ontwerpen ontbreekt.

-Het totaalplan moet kaders bieden voor de ontwikkelingen in de komende vijftien jaar. Er zou wel meer ambitie uit de voorstellen mogen spreken. Zo is het beoogde beeld voor de verblijfsrecreatie op die termijn niet veel beter dan het huidige. Het toekomstbeeld toont nog steeds caravans in het entreegebied met sobere terrasjes van 30 x 30 cm trottoirtegels, waar zelfs per plek nog één van de eerder afgekeurde schuurtjes toegestaan wordt. Waarom wordt er voor de lange termijn niet gestreefd naar beter in de natuurlijke context passende bouwwerken?

-In de visie worden geen concrete ruimtelijke maatregelen voorgesteld. Zo is er beplanting nodig om de coulissen te maken; een voorstel daarvoor ontbreekt echter. Onduidelijk is wat bedoeld wordt met een landschappelijk decor.

Gemeentelijk projectleider Christine Paris geeft aan dat de visie beoogt de grote lijnen neer te zetten; het inkleuren komt later.

Het entreecomplex vraag om een facelift; er zijn echter nog geen initiatieven genomen en is tot nader order geparkeerd. De caravans hebben nog oude rechten en kunnen pas op termijn weg. Zodra er initiatieven komen zullen die aan de commissie worden voorgelegd.

Conclusie

De commissie is op hoofdlijnen akkoord met de Integrale Gebiedsvisie Terlet versie april 2010, maar verzoekt de ambitie op langere termijn scherper te stellen. De commissie verzoekt verdere uitwerkingen aan haar voor te leggen.