OBGC

 

Inmiddels zijn de Nederlandse Kampioenschappen Zweefvliegen succesvol beëindigd, gelukkig heeft omroep Gelderland er een mooie reportage van gemaakt zodat alles nog eens kan worden herbeleeft: http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/284324802/NK-Zweefvliegen-Terlet/aflevering/228054939

 


Diverse documenten van de havenmeester kunt u vinden door op de onderstaande link te klikken:
Op Terlet wordt al vanaf begin 1930 door de Eerste Nederlandse Zweefvliegclub (E.N.Z.C.) zweef gevlogen. In juni 1932 is de Arnhemsche Zweefvliegclub opgericht, die later de Gelderse Zweefvliegclub zou worden.

Het zweefvliegen wordt op ruim 30 locaties in Nederland beoefend. Terlet is hiervan het nationaal zweefvliegcentrum. Het centrum stimuleert de beoefening van deze sport, onder andere door de organisatie van schoolkampen en evenementen zoals de jaarlijkse nationale kampioenschappen.

 !Klik hier indien u een zweefvlucht wil maken!

Het nationaal zweefvliegcentrum bestaat sinds 1950 en wordt beheerd door de Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet (SNZT).
De stichting heeft een havenmeester aangesteld die belast is met het toezicht en handhaving op veilig gebruik van de luchthaven. 
De op Terlet opererende verenigingen zijn d.m.v. plaatsvervangend havenmeesterschap verantwoordelijk voor het operationele gedeelte en beheren zelf hun roerende goederen en vliegtuigen. Voor het oplieren wordt gebruik gemaakt van motorlieren en een motorvliegtuig. Het aantal starts bedraagt ca. 17.000 per jaar. Daarvan gebeurt ca. 10% per sleepvliegtuig.

De doelgroep van het zweefvliegcentrum is niet erg groot. In Nederland is het aantal zweefvliegers redelijk constant ca. 4000. Terlet biedt werkgelegenheid aan ongeveer 15 personen en tientallen vrijwilligers.
Bij beschikking van 14 april 1964 is het terrein door het ministerie van V en W als luchtvaartterrein aangewezen. Het terrein is per besluit van 9 december 1999 aangewezen als luchtvaartterrein. 

Op 1-1-2000 is de toegestane belasting 3 dB(A) verlaagd, van 50 naar 47 dB(A). De bijbehorende zonering is op de bestemmingsplankaart weergegeven. 

Door nieuwe wetgeving is het bevoegd gezag over burgerluchtvaartterreinen in 2008 overgedragen van Rijk naar provincie (RBML).

Zie ook publicatie staatscourant 31.03.2011 en Bekendmaking van provincie Gelderland

Terlet kent een kampeerterrein ten behoeve van de doelgroep: zweefvliegers. Op basis van de Wet op de Openluchtrecreatie is een kampeerexploitatievergunning verstrekt voor 72 vaste standplaatsen en maximaal 20 mobiele kampeerders. Het campinggedeelte is op de plankaart voorzien van een zonering/grens standplaatsen stacaravans.

Staatsbosbeheer, is eigenaar van het ca. 400 ha grote terrein (sinds december 1989). Het terrein wordt gebruikt voor instructie, training, wedstrijd- en recreatievliegen. 

Volgens het beleid voor de Veluwe, zoals opgenomen in de notitie Veluwe 2010 heeft de ligging van Terlet, op de Zuid Veluwe, nabij het ecoduct 'Terlet' over de A-50, een verstorende invloed op de natuur (verstoring rust en versnippering door de aanwezigheid van een wildkerend raster) en recreatie (geluidhinder en terrein uitsluitend toegankelijk voor zweefvliegers). Daarom is in Veluwe2010 een project uitgevoerd waarin de mogelijkheden voor uitplaatsen van de zweefvliegactiviteiten van Terlet naar elders is onderzocht.

Groen Links heeft in 1999 de volgende kamervragen gesteld over de verplaatsing van Terlet

De conclusies uit dit onderzoek zijn door de Provincie Gelderland overgenomen in het Streekplan 2005. Hierin is opgenomen dat: 

 

”De aanwezigheid van Terlet wordt aanvaard als een positief element op de Veluwe dat in potentie goede mogelijkheden biedt voor een toeristisch-recreatieve ontwikkeling gericht op de natuur-, rust- en cultuurhistorie minnende recreant. De provincie zet in op consolidatie van het huidige gebruik.”

 

Het Streekplan 2005 geeft hiermee zekerheid voor de Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet (SNZT) over het gebruik van het terrein voor zijn activiteiten. Het centrum kan zich nu samen met de terreineigenaar Staatsbosbeheer (SBB) oriënteren op de ontwikkeling van het gebied. Daarbij is het doel dat de inrichting en beheer op een dusdanige wijze wordt vormgeven dat de ecologische (o.a. wildmigratie) en recreatieve belangen zijn gediend en dat het bouwvolume en de omvang van de zweefvlieg-gerelateerde activiteiten op Terlet worden geconsolideerd. Voor het opstellen van de “Totaalvisie Terlet” is een externe werkgroep gevormd.

De gemeente Arnhem heeft ter bescherming van natuur- en landschapswaarden de aan het zweefvliegen verbonden bestaande bebouwings- en gebruiksmogelijkheden restrictief bestemd.
Een indicatieve landschappelijke inkadering/streefbeeld is aangegeven, voor de landschappelijke inkadering van Terlet is een indicatie opgenomen (zie www.arnhem.nl

  

 

Het vliegveld Terlet valt onder de RBML, Op vijf december is er door de KNVvL een brief aan de Eerste
Kamer gestuurd over de consequenties voor de recreatieve luchtvaart als de RBML
op deze manier goed gekeurd zal worden. Voor de inhoud van de brief klik hier.

► Luchtvaart op Terlet volgens provincie Gelderland:
De luchtvaart in Nederland neemt toe, zo ook in Gelderland. Dit gaat gepaard met milieuhinder en ruimtebeslag om te kunnen landen en opstijgen. Wij voeren het voorzitterschap en het secretariaat over de wettelijk verplichte milieucommissies voor de grootste Gelderse burger-luchtvaartterreinen: Teuge en Terlet. 
Deze commissies adviseren de Minister van V en W over de milieuaspecten rond beide velden. Bovendien zitten wij de vergelijkbare milieucommissie van het militaire luchtvaartterrein Deelen voor. 

Door nieuwe wetgeving wordt het bevoegd gezag over burgerluchtvaartterreinen in 2008 overgedragen van Rijk naar provincie (RBML). De nieuwe provinciale bevoegdheid richt zich op de milieuhygiënische en de ruimtelijke ordeningsaspecten. Alle andere bevoegdheden (zoals indeling en gebruik van het luchtruim, vliegveiligheid en de beveiliging van de luchthaven) blijven bij het Rijk.

Natuurbeschermingswet 1998 en Algemene wet bestuursrecht Zweefvliegcentrum Terlet in Arnhem
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mede dat zij op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 op 14 februari 2011 een besluit hebben genomen voor de aanpassing
van de inrichting van het zweefvliegterrein Terlet.

Kennisgeving Wet luchtvaart - Luchthaven Terlet te Arnhem 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij de ontwerp-verordening “Luchthavenregeling Terlet te Arnhem” ambtshalve hebben opgesteld voor de luchthaven Luchthaven Terlet.
Het begrip luchthaven is een nieuwe term in de Wet luchtvaart. Het betreft een bestaande situatie.
De luchthaven is bestemd voor zweefvliegtuigen modelvliegtuigen, touring motorgliders (TMG’s) en “single engine” motorvliegtuigen (SEP’s) ten behoeve van het opslepen van zweef-vliegtuigen. De luchthaven is gelegen aan de Apeldoornseweg te Arnhem.