Op Terlet wordt al vanaf begin 1930 door de Eerste Nederlandse Zweefvliegclub (E.N.Z.C.) zweef gevlogen. In juni 1932 is de Arnhemsche Zweefvliegclub opgericht, die later de Gelderse Zweefvliegclub zou worden.

Het zweefvliegen wordt op ruim 30 locaties in Nederland beoefend. Terlet is hiervan het nationaal zweefvliegcentrum. Het centrum stimuleert de beoefening van deze sport, onder andere door de organisatie van schoolkampen en evenementen zoals de jaarlijkse nationale kampioenschappen.

Het nationaal zweefvliegcentrum bestaat sinds 1950 en wordt beheerd door de Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet (SNZT).
De stichting heeft een havenmeester aangesteld die belast is met het toezicht en handhaving op veilig gebruik van de luchthaven. 
De op Terlet opererende verenigingen zijn d.m.v. plaatsvervangend havenmeesterschap verantwoordelijk voor het operationele gedeelte en beheren zelf hun roerende goederen en vliegtuigen. Voor het opstijgen wordt gebruik gemaakt van een door een zware motor aangedreven lier of een motorvliegtuig. Het aantal starts bedraagt ca. 17.000 per jaar. Daarvan gebeurt ca. 10% per sleepvliegtuig.

De doelgroep van het zweefvliegcentrum is niet erg groot. In Nederland is het aantal zweefvliegers redelijk constant ca. 4000. Terlet biedt werkgelegenheid aan ongeveer 15 personen en tientallen vrijwilligers.
Bij beschikking van 14 april 1964 is het terrein door het ministerie van V en W als luchtvaartterrein aangewezen. Het terrein is per besluit van 9 december 1999 aangewezen als luchtvaartterrein. 

Op 1-1-2000 is de toegestane belasting 3 dB(A) verlaagd, van 50 naar 47 dB(A). De bijbehorende zonering is op de bestemmingsplankaart weergegeven. 

Door nieuwe wetgeving is het bevoegd gezag over burgerluchtvaartterreinen in 2008 overgedragen van Rijk naar provincie (RBML).

Zie publicatie staatscourant - 2011

Terlet kent een kampeerterrein ten behoeve van de doelgroep: zweefvliegers. Op basis van de Wet op de Openluchtrecreatie is een kampeerexploitatievergunning verstrekt voor 72 vaste standplaatsen en maximaal 20 mobiele kampeerders. Het campinggedeelte is op de plankaart voorzien van een zonering/grens standplaatsen stacaravans.

Staatsbosbeheer, is eigenaar van het ca. 400 ha grote terrein (sinds december 1989). Het terrein wordt gebruikt voor instructie, training, wedstrijd- en recreatievliegen. 

Volgens het beleid voor de Veluwe, zoals opgenomen in de notitie Veluwe 2010 heeft de ligging van Terlet, op de Zuid Veluwe, nabij het ecoduct 'Terlet' over de A-50, een verstorende invloed op de natuur (verstoring rust en versnippering door de aanwezigheid van een wildkerend raster) en recreatie (geluidhinder en terrein uitsluitend toegankelijk voor zweefvliegers). Daarom is in Veluwe2010 een project uitgevoerd waarin de mogelijkheden voor uitplaatsen van de zweefvliegactiviteiten van Terlet naar elders is onderzocht.

De conclusies uit dit onderzoek zijn door de Provincie Gelderland overgenomen in het Streekplan 2005. Hierin is opgenomen dat:

”De aanwezigheid van Terlet wordt aanvaard als een positief element op de Veluwe dat in potentie goede mogelijkheden biedt voor een toeristisch-recreatieve ontwikkeling gericht op de natuur-, rust- en cultuurhistorie minnende recreant. De provincie zet in op consolidatie van het huidige gebruik.”

Het Streekplan 2005 geeft hiermee zekerheid voor de Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet (SNZT) over het gebruik van het terrein voor zijn activiteiten. Het centrum kan zich nu samen met de terreineigenaar Staatsbosbeheer (SBB) oriënteren op de ontwikkeling van het gebied. Daarbij is het doel dat de inrichting en beheer op een dusdanige wijze wordt vormgeven dat de ecologische (o.a. wildmigratie) en recreatieve belangen zijn gediend en dat het bouwvolume en de omvang van de zweefvlieg-gerelateerde activiteiten op Terlet worden geconsolideerd. Voor het opstellen van de “Totaalvisie Terlet” is een externe werkgroep gevormd.

De gemeente Arnhem heeft ter bescherming van natuur- en landschapswaarden de aan het zweefvliegen verbonden bestaande bebouwings- en gebruiksmogelijkheden restrictief bestemd.
Een indicatieve landschappelijke inkadering/streefbeeld is aangegeven, voor de landschappelijke inkadering van Terlet is een indicatie opgenomen.