Het vliegveld Terlet valt onder de RBML, Op vijf december is er door de KNVvL een brief aan de Eerste
Kamer gestuurd over de consequenties voor de recreatieve luchtvaart als de RBML
op deze manier goed gekeurd zal worden. Voor de inhoud van de brief klik hier.

► Luchtvaart op Terlet volgens provincie Gelderland:
De luchtvaart in Nederland neemt toe, zo ook in Gelderland. Dit gaat gepaard met milieuhinder en ruimtebeslag om te kunnen landen en opstijgen. Wij voeren het voorzitterschap en het secretariaat over de wettelijk verplichte milieucommissies voor de grootste Gelderse burger-luchtvaartterreinen: Teuge en Terlet. 
Deze commissies adviseren de Minister van V en W over de milieuaspecten rond beide velden. Bovendien zitten wij de vergelijkbare milieucommissie van het militaire luchtvaartterrein Deelen voor. 

Door nieuwe wetgeving wordt het bevoegd gezag over burgerluchtvaartterreinen in 2008 overgedragen van Rijk naar provincie (RBML). De nieuwe provinciale bevoegdheid richt zich op de milieuhygiënische en de ruimtelijke ordeningsaspecten. Alle andere bevoegdheden (zoals indeling en gebruik van het luchtruim, vliegveiligheid en de beveiliging van de luchthaven) blijven bij het Rijk.

Natuurbeschermingswet 1998 en Algemene wet bestuursrecht Zweefvliegcentrum Terlet in Arnhem
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mede dat zij op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 op 14 februari 2011 een besluit hebben genomen voor de aanpassing
van de inrichting van het zweefvliegterrein Terlet.

Kennisgeving Wet luchtvaart - Luchthaven Terlet te Arnhem 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij de ontwerp-verordening “Luchthavenregeling Terlet te Arnhem” ambtshalve hebben opgesteld voor de luchthaven Luchthaven Terlet.
Het begrip luchthaven is een nieuwe term in de Wet luchtvaart. Het betreft een bestaande situatie.
De luchthaven is bestemd voor zweefvliegtuigen modelvliegtuigen, touring motorgliders (TMG’s) en “single engine” motorvliegtuigen (SEP’s) ten behoeve van het opslepen van zweef-vliegtuigen. De luchthaven is gelegen aan de Apeldoornseweg te Arnhem.