Terlet is een belangrijke factor in het Bestemmingsplan Buitengebied Arnhem Noord
Het bestuur SNZT acht de volgende correctie noodzakelijk in onderstaand citaat uit het bestemmingsplan;
Op basis van het plan NZC 2010 heeft de Stichting een voorziening opgenomen voor een stiller sleepvliegtuig.
Met "De stichting" wordt niet het SNZT bedoelt maar de SZT.

Citaat uit bestemmingsplan (2007):

Zweefvliegcentrum Terlet
Begin 1930 werd op Terlet een zweefvliegclub gevestigd. Bij beschikking van 14 april 1964 is het terrein door het ministerie van V en W als luchtvaartterrein aangewezen. Het nationaal zweefvliegcentrum bestaat sinds 1950. Het Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet wordt beheerd door de Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet. De Stichting Belang Zweefvliegers Terlet is verantwoordelijk voor het operationele gedeelte en beheert de roerende goederen en vliegtuigen. Staatsbosbeheer, is eigenaar van het ca. 400 ha grote terrein (sinds december 1989). Het terrein wordt gebruikt voor instructie, training, wedstrijd- en recreatievliegen. De zweefvliegers kunnen gebruik maken van een kampeerterrein op het zweefvliegcentrum. Voor het oplieren wordt gebruik gemaakt van motorlieren en een motorvliegtuig. Het terrein is per besluit van 9 december 1999 aangewezen als luchtvaartterrein. Op 1-1-2000 is de toegestane belasting 3 dB(A) verlaagd, van 50 naar 47 dB(A). De bijbehorende zonering is op de bestemmingsplankaart weergegeven. Het aantal starts bedraagt ca. 17.000 per jaar. Daarvan gebeurt ca. 10% per sleepvliegtuig. Op basis van het plan NZC 2010 heeft de Stichting een voorziening opgenomen voor een stiller sleepvliegtuig. Het zweefvliegen wordt op ruim 30 locaties in Nederland beoefend. Terlet is hiervan het nationale centrum. Het centrum stimuleert de beoefening van deze sport, onder andere door de organisatie van schoolkampen en evenementen zoals de jaarlijkse nationale kampioenschappen. De doelgroep van het zweefvliegcentrum is niet groot. In Nederland is het aantal zweefvliegers redelijk constant ca. 4000. Terlet biedt werkgelegenheid aan ongeveer 15 personen en een twintigtal vrijwilligers. Bestemmingsplan "Buitengebied Arnhem Noord 2007" (onherroepelijk) 69 Volgens het beleid voor de Veluwe, zoals opgenomen in de notitie Veluwe 2010 heeft de ligging van Terlet, op de Zuid Veluwe, nabij het ecoduct 'Terlet' over de A-50, een verstorende invloed op de natuur (verstoring rust en versnippering door de aanwezigheid van een zwartwildkerend raster) en recreatie (geluidhinder en terrein uitsluitend toegankelijk voor zweefvliegers). Daarom is in Veluwe2010 een project uitgevoerd waarin de mogelijkheden voor uitplaatsen van de zweefvliegactiviteiten van Terlet naar elders is onderzocht. De conclusies uit dit onderzoek zijn door de Provincie Gelderland overgenomen in het Streekplan 2005. Hierin is opgenomen dat: ”De aanwezigheid van Terlet wordt aanvaard als een positief element op de Veluwe dat in potentie goede mogelijkheden biedt voor een toeristisch-recreatieve ontwikkeling gericht op de natuur-, rust- en cultuurhistorie minnende recreant. De provincie zet in op consolidatie van het huidige gebruik.” Het Streekplan 2005 geeft hiermee zekerheid voor de Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet (SNZT) over het gebruik van het terrein voor zijn activiteiten. Het centrum kan zich nu samen met de terreineigenaar Staatsbosbeheer (SBB) oriënteren op de ontwikkeling van het gebied. Daarbij is het doel dat de inrichting en beheer op een dusdanige wijze wordt vormgeven dat de ecologische (o.a. wildmigratie) en recreatieve belangen zijn gediend en dat het bouwvolume en de omvang van de zweefvlieg-gerelateerde activiteiten op Terlet worden geconsolideerd. Voor het opstellen van de “Totaalvisie Terlet” is een externe werkgroep gevormd. Naar verwachting is eind 2006 deze totaalvisie gereed. De gemeente Arnhem heeft ter bescherming van natuur- en landschapswaarden de aan het zweefvliegen verbonden bestaande bebouwings- en gebruiksmogelijkheden restrictief bestemd.Een indicatieve landschappelijke inkadering/streefbeeld is aangegeven (zie Bijlage 9) De bebouwingsmogelijkheden alsmede de gebruiksmogelijkheden van Terlet zijn restrictief bestemd. Terlet kent een kampeerterrein ten behoeve van de doelgroep: zweefvliegers. Op basis van de Wet op de Openluchtrecreatie is een kampeerexploitatievergunning verstrekt voor 72 vaste standplaatsen en maximaal 20 mobiele kampeerders. Het campinggedeelte is op de plankaart voorzien van een zonering/grens standplaatsen stacaravans. Voor de landschappelijke inkadering van Terlet is een indicatie opgenomen (zie Bijlage 9)
Bijlage 9: Kaartbeeld landschap en ecologie per locatie Bijlage in te zien bij het Loket BWL (Stadskantoor, Eusebiusbuitensingel 49, Arnhem)